You are currently here!
 • Home
 • Kontakt Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Dążąc do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które zostają przekazane naszej firmie w celu realizacji usług, pragniemy Państwa poinformować, iż jesteśmy w pełni gotowi, aby chronić Państwa dane osobowe na najwyższym poziomie, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

Prosimy bardzo o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
 1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LUXMED - Uzdrowisko Nałęczów Sp. z o.o., 24-150 Nałęczów al. Kasztanowa 6, NIP 716 22 85 002, REGON 431094600.
 2. 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@luxmednaleczow.pl - Piotr Harańczyk
 3. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie: zgody osoby, której dane dotyczą, umowy gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych albo odbiorców danych gdy przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 4. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • korzystania z usług medycznych (zabiegi lecznicze) i innych usług związanych z działalnością,
  • przedstawienia oferty, zawarcia i realizacji umów oraz zleceń, w szczególności w związku z prowadzoną korespondencją służbową zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, w tym w szczególności do wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO)
  • zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia – monitoring wizyjny, rejestrator rozmów telefonicznych,
  • w przypadku wyrażenia zgody w celu przekazywania treści o charakterze marketingowych na Pani/a numer telefonu i/lub adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) tj. świadczenia usługi promocyjnej, reklamowej, w tym przekazywania newsletterów, cenników, ofert promocyjnych, informacji handlowych,
  • dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami, a także marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); • obsługi reklamacji;
  • w celach archiwalnych.
 5. 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom; nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.
 7. 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody ( dotyczy zgód marketingowych), do ustania uzasadnionej przyczyny ich przechowywania oraz przez okres wskazany w przepisach prawa w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń oraz w przepisach dotyczących: archiwizacji dokumentacji, prawa podatkowego lub bankowego.
 8. 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. 9. Posiada Pani/Pan także prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl)Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich nie podania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania związanych z świadczeniem usług medycznych, realizowaniem umowy, wystawieniem faktury. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne, a ich niepodanie, w tym nie wyrażenie zgody nie wpływu na sposób realizacji innych celów przetwarzania.
 11. 11. Przetwarzanie danych osobowych dziecka przebywającego wraz z opiekunem prawnym na pobycie wypoczynkowym odbywa się tylko, gdy zgodę wyraziła osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem, oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody. Po ustaniu celu przetwarzania (zakończenie pobytu w hotelu) dane dziecka zostaną niezwłocznie usunięte.
 12. 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.