Jesteś tutaj:  Dla Pacjenta » Badania » Laboratorium » Pełna Lista Badań » 
Dostosuj czcionkę: A A A

PRACUJEMY, ALE W SZCZEGÓLNYM TRYBIE

 • Obowiązuje rejestracja TYLKO TELEFONICZNA ! 81 5016012.
 • Nasze przychodnie są otwarte ale W TROSCE O NAS WSZYSTKICH prosimy o niezgłaszanie się do przychodni z objawami infekcji grypopodobnych.
 • Pacjentom z objawami infekcji udzielane są wyłącznie konsultacje telefoniczne.
 • Na bieżąco włączamy kolejnych lekarzy specjalistów do udzielania porad telemedycznych*.
 • Podczas porady telemedycznej z lekarzem można uzyskać:
  e-Receptę**, e-Zwolnienie, skierowanie.
 • W sytuacji, kiedy będzie to konieczne, pacjent zostanie umówiony na wizytę w przychodni.

Nasze działania związane są z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa dlatego też prosimy o zastosowanie się do wprowadzonych nadzwyczajnych środków ostrożności.

*Na poradę telemedczną obowiązuje rejestracja telefoniczna lub internetowa jak na zwykłą poradę.
**Nie należy przychodzić po recepty – podczas porady telefonicznej zostanie podany 4-cyfrowy kod e-recepty, który należy podać w aptece wraz z numerem PESEL.

Morfologia + retikulocyty + rozmaz manualny

Inna nazwa badania: Morfologia +retikulocyty+roz. manualny, fbc,Hb,HGB,hemoglobina,Ht,HCT,hematokryt,WBC,RBC,Ret., rozmaz ręczny , Schilling, morfologia 5 diff.

Materiał: Krew

Czas oczekiwania na wynik: wynik następnego dnia

 • Sposób przygotowania pacjenta:

  Pacjent nie musi być na czczo. Krew pobieramy na EDTAK2 ( wersenian). Materiałem zalecanym do badania jest krew żylna. Krew włośniczkowa nie jest zalecana z uwagi na błąd rozcieńczenia płynem tkankowym , wynikajacy z nakłucia tkanki w czasie pobrania.Nie wykonujemy badania ,,na ciepło". W celu wykluczenia rzekomej małopłytkowości wersenianozależnej materiał należy pobrać na cytrynian.

 • Znaczenie badania:

  Morfologia krwi obwodowej polega na jakościowej i ilościowej ocenie elementów morfotycznych krwi i obejmuje: - ustalenie liczby elementów morfotycznych, tj.: krwinek czerwonych (erytrocytów), krwinek białych (leukocytów) i płytek krwi (trombocytów) , - obliczenie wartości wskaźników barwnych. Do układu czerwonokrwinkowego zaliczamy: - RBC - liczba krwinek czerwonych (erytrocytów). Erytrocyty dzięki zawartej w nich hemoglobinie są nośnikami tlenu. Zwiększone ilości RBC określa się mianem nadkrwistości (czerwienica, erytrocytoza, poliglobulia), a zmniejszone mianem niedokrwistości, czyli anemii. - HGB - stężenie hemoglobiny - HCT - hematokryt czyli stosunek objętości krwinek czerwonych do osocza. Jest ważnym parametrem, od którego zależy lepkość krwi. - MCV - średnia objętość krwinki czerwonej. W zależności od wartości MPV krwinki czerwone dzielimy na: mikrocytarne (MCV poniżej normy), normocytarne (MCV w normie) i makrocytarne (MCV powyżej normy). Wielkość krwinki daje nam informację o przyczynach niedokrwistości. - MCH - średnia waga hemoglobiny w krwince - MCHC - średnie stężenie hemoglobiny w krwince - RWD - miara zróżnicowania wielkości erytrocytów - RET - liczba retykulocytów. Retikulocyty są to prekursory krwinek czerwonych krążące we krwi krócej niż 48 godzin. Liczba retikulocytów jest miarą aktywności szpiku kostnego. Wartość retikulocytów ma znaczenie w ocenie erytropoezy przy niedokrwistościach i kontroli leczenia preparatami żelaza. Wartości nieprawidłowe retikulocytów występują przy: przewlekłym, wzmozonym tworzeniu krwinek przez szpik, niedokrwistości (anemii) spowodowanej niszczeniem krwinek. W badaniu określane jest 7 parametrów retikulocytarnych: Ret.(%) względna i Ret (+ACM-) bezwzględna liczba retikulocytów, IRF-frakcja niedojrzałych retikulocytów z podziałem na udział i stopień ich dojrzałości tj.H-R% (retikulocyty o wysokiej zawartości RNA), M-R% (retikulocyty o średniej zawartości RNA), L-R% (retikulocyty o niskiej zawartości RNA) oraz RET-He- ekwiwalent hemoglobiny w retikulocycie. Do układu białokrwinkowego należy : - WBC- całkowita liczba krwinek białych (leukocytów). Zadaniem leukocytów jest ochrona organizmu przed drobnoustrojami. Wzrost wartości WBC, czyli leukocytoza może być spowodowana czynnikami fizjologiczymi, np.: u noworodków, w przebiegu ciąży i w okresie połogu, po wysiłku fizycznym, w wyniku stresu, bólu, przegrzania organizmu czy nadmiernego ochłodzenia. Spadek wartości WBC to leukopenia, której przyczyną mogą być: zakażenia wirusowe (grypa, odra, różyczka, ospa wietrzna), ciężkie zakażenia bakteryjne (gruźlica,dury), układowe choroby tkanki łącznej (tzw. kolagenozy), niedobór witaminy B12, niedobór kwasu foliowego, uszkodzenia szpiku kostnego przez leki. W warunkach prawidłowych rozróżniamy 5 rodzajów krwinek białych, podawanych jako tzw. rozszerzony wzór krwi czyli liczbę każdego rodzaju krwinek w jednostce objętości, tj.: - granulocyty obojętnochłonne (neutrofile), - granulocyty kwasochłonne (eozynofile), - granulocyty zasadochłonne (bazofile), - limfocyty, - monocyty. Rozmaz krwi może być podany w % - jest to tzw. "ręczny " rozmaz krwi ( rozmaz Schillinga). Do układu płytkotwórczego należą: - PLT - ilość płytek krwi , - PCT - płytkokryt, - MPV - średnia objętość płytek krwi , - PDV - wskaźnik anizocytozy płytek krwi, tzn. jaki % płytek odbiega pod względem objętości od przeciętnej , - PLCR - odsetek płytek dużych.

 • Opracowanie i przygotowanie materiału:

  Nie wykonujemy badania ,,na ciepło". W celu wykluczenia rzekomej małopłytkowości wersenianozależnej materiał można pobrać na cytrynian.  W przypadku pobierania krwi na środek przeciwkrzepliwy w celu wykonania morfologii, należy zachować odpowiednie proporcje pomiędzy objętością materiału i antykoagulantem (krew pobrać do objętości oznaczonej na probówce), w przeciwnym razie wynik jest niewiarygodny.  Po napełnieniu probówki należy natychmiast dokładnie i delikatnie wymieszać jej zawartość. Materiałem zalecanym do badania jest krew żylna. Krew włośniczkowa nie jest zalecana z uwagi na błąd rozcieńczenia płynem tkankowym , wynikający z nakłucia tkanki w czasie pobrania.